قیمت دلار

شبکه اطلاع رسانی قیمت دلار را 289.800 تومان اعلام کرد، روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، 287,560 ، بیشترین مقدار و 284,950 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 288,470 (0.33%) 950 287,990 288,560 ۱۱:۱۹:۰۵
دلار سنا / خرید 283,919 (2.83%) 7,805 283,919 283,919 ۰۹:۳۳:۰۶
دلار نیما / خرید 237954 (1.27%) 2984 237954 237954 ۰۹:۳۳:۰۶
دلار هرات 294,400 (0.82%) 2,400 294,200 294,400 ۱۱:۱۸:۰۴

tgju.org/قیمت-دلار

قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار-قیمت دلار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *